Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B , 74 ? 100 Gryfino ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

  

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w Gryfinie

ul. Łużycka 91B , 74 – 100  Gryfino
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

1. Stanowisko pracy:  Księgowy w Wydziale Finansowo - Księgowym

2. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub obywatelstwo
  innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
  wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia  publicznego, lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
  księgowego,
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym (preferowane  studia  o kierunku – ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne),
 6. znajomość przepisów  - ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia MPiPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

 

3.  Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej Zakładów Aktywności Zawodowej.
 2. Znajomość zasad finansowania Zakładów Aktywności Zawodowej.
 3. Znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości tj. oprogramowania firmy VULCAN oraz znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel).
 4. Umiejętność korzystania z przepisów, umiejętność pracy w zespole, dokładność,  terminowość, odpowiedzialność, dyskrecja, odporność na stres.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Bieżące i rzetelne prowadzenie urządzeń analitycznych i syntetycznych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, zasadami polityki rachunkowości i sprawozdawczości.
 2. Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dowodów księgowych.
 3. Przyjmowanie, kompletowanie, dekretacja i księgowanie dowodów księgowych.
 4. Analizowanie i uzgadnianie konta na bieżąco i na koniec okresów sprawozdawczych.
 5. Wystawianie faktur VAT, not odsetkowych dotyczących Zakładu budżetowego.
 6. Znajomość zasad ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Sporządzanie list płac, wypłata wynagrodzeń pracownikom Zakładu.
 8. Rejestrowanie sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej.

      5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie mieszane.

 

      6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys - opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub    
  umyślne  przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
  publicznych,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
 9. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim lub innym zgodnym z wymaganiami niezbędnymi,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach    
samorządowych,

 1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko  - dostępna pod ogłoszeniem o naborze). 

 

Kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem oraz opatrzone własnoręcznym podpisem. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

 

       8. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B, 74 - 100 Gryfino, lub przesłać na w/w adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Księgowy w Wydziale Finansowo - Księgowym” do dnia 04 listopada 2019r. do godz. 12.00 - decyduje data faktycznego wpływu do PZAZ w Gryfinie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gryfino.pzaz.pl oraz na tablicy informacyjnej PZAZ w Gryfinie, przy
  ul. Łużyckiej 91B.
 4. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
 5. Aplikacje, które wpłyną do PZAZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia
  zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

       7)  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 07 listopada  
             2019r.

 

Dyrektor
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

                                                                                         Ewa Urbańska

Gryfino, dnia  21 października 2019r.

 

 

1. Klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko:

1) Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie ul. Łużycka 91B, 74-100 Gryfino.

2) Inspektor ochrony danych:

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 

2. Cel i podstawy przetwarzania:

1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


3. Okres przechowywania danych:

1) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

4. Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

5. Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

…………………………………………

                                                                                              (podpis wnioskodawcy)

                                                               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Urbańska 21-10-2019 10:49:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Urbańska 21-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Urbańska 21-10-2019 10:49:28